Home / Careers

Careers

S.D. Tantavade (1988) Co., Ltd. (SDT) was found in 1988.

SDT is one of the leading distributors in dental business and sold wide range of dental material, accessories, and equipment, supplied from various brands and manufacturers all around the world. We are seeking for an active and highly qualified candidate to support our business expansion in the following positions:

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (Purchase Manager) 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน :

 1. วางแผนและบริหารระบบงานการจัดซื้อต่างประเทศ
 2. รับใบขอสั่งซื้อจากฝ่ายคลังสินค้าและสั่งซื้อวัตถุดิบต่าง ๆ
 3. คัดเลือก Supplier เพื่อเปรียบเทียบราคาและคุณภาพ
 4. ตรวจเช็คพิกัดศุลกากรและกฎระเบียบการนำเข้าของวัตถุดิบแต่ละชนิดก่อนทำการสั่งซื้อ
 5. ตรวจเช็ครายละเอียดในใบ Proforma Invioce จาก Supplier
 6. ติดตาม Supplier ให้ส่งมอบตามกำหนด
 7. ประสานงานกับฝ่ายบัญชี เพื่อโอนเงินชำระค่าสินค้าให้กับ Supplier
 8. ตรวจเช็ค Shipping Document ทั้งหมดให้ถูกต้องก่อนจะนำเข้า
 9. ประสานงานเคลียร์ของนำเข้ากับ Shipping ให้ส่งมอบตามกำหนด
 10. ประสานงานกับฝ่ายคลังสินค้า เพื่อเช็คสินค้าให้ตรงตาม Spec และจำนวน
 11. ตรวจเช็คค่าใช้จ่ายในการเคลียร์ของนำเข้าให้กับฝ่ายบัญชี
 12. ประสานงานเคลมกับ Supplier ในกรณีวัตถุดิบและวัสดุต่าง ๆ เกิดบกพร่อง หรือไม่ตรงตาม Spec และจำนวน

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อต่างประเทศ 3ปี ขึ้นไป
 4. มีทักษะค้นหา Supplier ที่ได้คุณภาพ
 5. มีทักษะในการเจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขการจ่ายเงินกับ Supplier
 6. มีความรู้และทักษะในขั้นตอนและกระบวนการจัดซื้อต่างประเทศ
 7. มีความรู้และทักษะในการนำเข้า, มีความรู้ในเรื่องการค้าระหว่างประเทศเป็นอย่างดี
 8. มีความรู้กฎระเบียบการนำเข้าของกรมศุลกากร, มีความรู้ในกระบวนการทำงานของ Shipping และมีทักษะในการประสานงาน
 9. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า (Warehouse Manager) 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน :

 1. จัดสรรพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 2. ควบคุมดูแลและเคลื่อนย้ายสินค้า โดยการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย
 3. จัดเก็บสินค้าในคลังให้มีระบบ แบ่งงานและแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของงานในคลัง
 4. จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบก่อนมอบหมาย
 5. กำหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริหารคลังสินค้า
 6. ตรวจนับสินค้าตามรอบระยะเวลาให้ตรงและถูกต้อง เพื่อส่งรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
 7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

 1. เพศ ชาย /หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาบริหาร/การจัดการ/โลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า 3ปี ขึ้นไป
 4. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันเรื่องงานได้ดี
 5. มีความเป็นผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์และความรับผิดชอบสูง
 6. มีทักษะความรู้ ความชำนาญในระบบงานคลังสินค้า
 7. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปภายในคลังสินค้า
 8. แก้ไขปัญหาอุปสรรคและสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ดี
ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ (Product Specialist) 2 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน :

 1. สนับสนุนกิจกรรมการขายของผู้แทนเขต โดยการนำเสนอข้อมูล ทดลองการใช้งานให้แก่ลูกค้า จัดอบรบสินค้าให้กับผู้แทนขาย
 2. แนะนำการใช้งานสินค้าหลังการขายให้กับลูกค้า พร้อมติดตาม
 3. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางทันตกรรม และเตรียมการฝึกอบรมให้ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้และข้อมูลทางเทคนิคให้แก่ผู้แทน
 4. ติดต่อประสานงานกับผู้ผลิตในต่างประเทศ ผ่านทาง E-mail, Skype, IM
 5. สามารถเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้า นำข้อมูลมาวางแผนการขายร่วมกับทีมฝ่ายขายกับฝ่ายการตลาดได้
 6. สร้างความสัมพันธ์และติดต่อประสานงานกับ KOL, มหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

 1. เพศ ชาย /หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์, วิศวกรรม, เทคนิคการแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 4. สามารถติดต่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดี
 5. ถ้าหากมีประสบการทำงานเกี่ยวกับทางด้านทันตกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. มีใบขับขี่และมีรถยนต์ส่วนตัว
ผุ้แทนขายอุปกรณ์ทันตกรรม กรุงเทพฯและต่างจังหวัด (Sale) 5 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน :

 1. วางแผนการขายในเขตที่รับผิดชอบ และนำเสนอขายสินค้าเครื่องมือและวัสดุด้านทันตกรรม
 2. เข้าเยี่ยมลูกค้าเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ตามแผนที่ผู้จัดการกำหนด
 3. เข้าตรวจสอบ และให้คำแนะนำรวมทั้งการติดต่อสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
 4. สรุปรายงานการขาย (Report) ประจำวันและประจำเดือน
 5. งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

 1. เพศ หญิง/ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 2. ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 3. หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับสินค้าทันตกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีใจรักงานขายและบริการ ทำงานเชิงรุก มีความกระตือรือร้น และชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
 5. บุคลิกภาพดี สุภาพเรียบร้อย และมีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
 6. มียานพาหนะเป็นของตนเอง (มีใบอนุญาตขับขี่)
ช่างซ่อมเตียงทำฟันและเครื่องมือทันตกรรม (Service Engineer) 5 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน :

 1. ดำเนินการติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องมือทันตกรรมและอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวกับสินค้าของบริษัทฯ
 2. แก้ไขปัญหาการใช้งานหลังติดตั้งเครื่องให้กับลูกค้า
 3. ตรวจสอบสินค้ารับเข้าและก่อนส่งมอบลูกค้า
 4. วางแผนการเดินทางและปฏิบัติงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด
 5. จัดทำรายงานการทำงานประจำวัน และสรุปรายงานการติดตั้ง/ซ่อม Maintenance สินค้าประจำเดือน
 6. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

 1. เพศชาย อายุ 25  ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี  ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. ผ่านงานด้านการติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องมืออิเล็คทรอนิกส์และเครื่องจักร 1- 2 ปี
 4. สามารถทำงานเดินทางต่างจังหวัดได้
 5. สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้พอสมควร
 6. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม และประกันสุขภาพกลุ่ม
 • โบนัส
 • ท่องเที่ยวสันทนาการประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือกรณี บวช,แต่งงาน,ฌาปณกิจ,คลอดบุตร
 • เงินรางวัลพิเศษสำหรับพนักงานไม่ขาดลามาสาย
 • อบรมความรู้เพิ่มเติม
Contact Address

Human Resources Department

 • S.D.TANTAVADE (1988) CO., LTD. 47 Soi Samakee 20 Samakee Road, Tumbon Tasai, Amper Meung, Nonthaburi 11000 Thailand
 • Tel. 662-952-4815-18 Fax: 662-952-4819
 • E-mail: [email protected]
Loading...