Home / Uncategorized / กิจกรรมบรรยายและฝึกปฎิบัติเอ็นโดดอนติกส์

  กิจกรรมบรรยายและฝึกปฎิบัติเอ็นโดดอนติกส์

  ประมวลภาพกิจกรรมบรรยายและฝึกปฎิบัติเอ็นโดติกส์ งานประชุม คป.ทส.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ. ขอนแก่น

  ในวันที่ 9 ก.ย. 2559 ที่ห้องประชุมโรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Loading...